E-Defter S.S.S.

E-Defter Nedir?

Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.

Hangi Defterler, E-Defter olarak Tutulabilir?

Bu sitede format ve standartları duyurulan defterler E-Defter olarak tutulabilir. Bugün itibariyle yevmiye defteri ve büyük defterin format ve standardı duyurulmuştur.

E-Defter Uygulamasından Kimler Yararlanabilir?

1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği’nde yer alan şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler E-Defter tutabilir.

Anonim ve limited şirketlerin E-Defter tutabilmesinin şartları nelerdir?

  • Mali mührünü temin etmiş,
  • E-Defter tutma, kaydetme, onaylama, saklama ve ibrazında kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almış bir yazılıma sahip olan anonim ve limited şirketler, yapacakları başvurunun kabul edilmesi halinde E-Defter tutma hakkına sahip olacaklardır.

Gerçek Kişilerin E-Defter Tutabilmesinin Şartları Nelerdir?

  • 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde güvenli elektronik imza veya mali mühür temin etmiş,
  • E-Defter tutma, kaydetme, onaylama, saklama ve ibrazında kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almış bir yazılıma sahip olan gerçek kişiler, yapacakları başvurunun kabul edilmesi halinde E-Defter tutma hakkına sahip olacaklardır.

E-Defteri Nasıl Oluşturabilirim?

E-Defter, Başkanlıkça açıklanan format ve standartlara uygun üretilmiş ve uyumluluk testini geçerek www.edefter.gov.tr adresinden ilan edilen yazılımlar aracılığı ile oluşturulur.

E-Defter Beratı Nedir?

Tebliğde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde, elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin olarak, Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun bilgileri içeren ve Başkanlık Mali Mühürü ile onaylanmış elektronik dosyadır.

Hem Kağıt Ortamında Hemde E-Defter Düzenlemek Mümkün mü?

Hem kağıt ortamında hem de elektronik defterin bir arada tutulması mümkün değildir.

E-Defter Açılış ve Kapanış Onayları Ne Zaman Yapılır?

Hesap döneminin ilk ayına ilişkin olarak alınan elektronik defter beratı açılış, hesap döneminin son ayına ilişkin olarak alınan elektronik defter beratı da kapanış onayını ifade eder.

E-Defter Yazılımlarının Uyumluluğu Ne Demektir?

Uyumluluk, E-Defter tutmada kullanılan yazılımların, www.edefter.gov.tr adresinde yayınlanan kılavuzlarda belirtilen format, standartlar ve diğer teknik hususları sağlamasını ifade eder. Bir yazılımın uyumlu yazılım olması için Başkanlıkça yapılacak testleri başarı ile geçmesi gerekmektedir.

Başkanlık Tarafından İlan Edilen Yazılımların Dışında Başka Bir Program Kullanarak E-Defter Tutabilir miyim?

Başkanlıkça test edilerek izin verilen yazılımların dışında başka bir yazılımla E-Defter tutulması mümkün değildir.

E-Defter Yazılımını Kendim Oluşturabilir miyim?

Kendi yazılımını geliştiren mükellefler uyumluluk testlerini başarı ile tamamlamaları halinde bu yazılım aracılığı ile E-Defter tutabilecektir.

E-Defterin ve E-Defter Beratının Saklanması ve İbrazı Ne Şekilde Olmalıdır?

E-Defter ve E-Defter beratının elektronik, manyetik, optik araçlarla saklanması ve ibraz edilmesi gerekmektedir. Defter ve beratının kağıda bastırılarak saklanması söz konusu değildir. E-Defter ibraz edilirken mutlaka beratı ile birlikte elektronik, manyetik veya optik araçlar vasıtasıyla eksiksiz ve okunabilir biçimde ibraz edilmelidir.

E-Defter Beratı Oluşturma Sürecinde Muhasebe Kayıtlarım da Gelir İdaresi Başkanlığına Aktarılacak mı?

E-Defter muhasebe kayıtları Gelir İdaresi Başkanlığına aktarılmayacaktır. Tebliğ kapsamında elektronik imzalı veya mali mühürlü olarak E-Defter Beratı ile birlikte mükellef nezdinde saklanacaktır.

2018 ya da 2019 Yılı Hasılatı 5 Milyon TL’yi Geçenler E-Defter Uygulamasına Ne Zaman Geçmek Zorunda?

2018 ya da 2019 yılı hasılatı 5 Milyon TL’yi geçenler E-Fatura ve E-Arşiv Fatura uygulamasına 1 Temmuz 2020, E-Defter uygulamasına ise 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçmek zorundadırlar.

Zorunluluk Kapsamında Olmayan Mükellefler İstemeleri Halinde E-Defter Uygulamasına Geçebilirler mi?

Evet.E-Defter uygulamasına gönüllü olarak geçen mükelleflerin, ayrıca E-Fatura, E-Arşiv Fatura gibi E-Belge uygulamalarına geçme zorunlulukları bulunmamaktadır.

3 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğine Göre E-Defter ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının, Başkanlıktan Bu Hususta İzin Alan Özel Entegratörlerin Bilgi İşlem Sistemlerinde ya da Gelir İdaresi Başkanlığının Bilgi İşlem Sistemlerinde Muhafaza Edilmesi Zorunlu; Bu Zorunluluk Hangi Dönemden İtibaren Başlamaktadır?

2020/Ocak ve müteakip dönem E-Defter ve berat dosyalarının, özel entegratörlerin ya da Gelir İdaresi Başkanlığının bilgi işlem sistemlerinde muhafaza edilmesi zorunludur. Bu zorunluluk mükellefin muhafaza ve ibraz yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

E-Defter ve Berat Dosyalarının, Zaman Damgalı Olarak İmzalanması/Onaylanması Zorunlu mu?

E-Defter ve berat dosyalarının, zaman damgalı olarak imzalanması zorunlu değildir. Ancak, Gelir İdaresi Başkanlığı kaynaklı kesinti veya sistem arızası nedeni ile beratların yüklenememesi durumunda kullanılmak üzere; zaman damgası bulundurulması tavsiye edilmektedir.

E-Defter ve Berat Dosyalarının Mükelleflerin Kendilerine Ait NES veya Mali Mühür Yerine Özel Entegratörlerin, Yazılım Uyumluluk Onayı Verilen Yazılım Firmalarının ya da Meslek Mensuplarının Mali Mührü ya da NES’i İle İmzalanması/Onaylanması ve Beratların Bunlar Tarafından, Yüklenmesi Mümkün müdür?

E-Defter ve berat dosyalarının mükelleflerin kendilerine ait E-İmza veya mali mühür ile imzalanması gerekmektedir. Bununla birlikte; E-Defter ve berat dosyalarının, özel entegratörlerin ve veya meslek mensuplarının mali mührü ya da E-İmzası ile imzalanması/onaylanması mümkündür.

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 6566 67 68 69