Mali Denetim

-Şirketinizin mali yapısının, vergi mevzuatı göz önünde bulundurularak tam denetiminin yapılması ve dönemler halinde raporlanması,

-Muhasebe sisteminin “Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları”na göre denetimi ve raporlanması,

-Tüm mali tabloların düzenlenmesi, denetimi, raporlanması, onaylanması ve sunumu,

-Tüm mali sistemin, belirlenen hedefler ve normlara göre, uygun zamanlı denetimlerinin yapılması ve raporlanması, şirket değerleme hizmetlerimiz,

-Muhasebe sisteminin “Tek Düzen Hesap Planı Mevzuatı” işleyişine göre denetimi ve raporlanması,

-İş Kanunu ve SSK mevzuatı göz önünde bulundurulduğunda ilgili uygunluk denetimlerinin dönemler halinde yapılması,

- VUK açısından, tüm iş ve işlemlerin uygunluk denetiminin dönemler halinde yapılması,
-Türk Ticaret Kanunu kapsamına giren işlemlerin kanuna uygunluk denetimlerinin yapılması,

-Mali açıdan özel amaçlı mali bağımsız denetim ve raporlama hizmetlerimizi sunmaktayız.